Top 99 no extension

10. bht.no
11. lbb.no
59. ana.no
62. nvh.no
66. dsh.no